II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
12. máj 2021, meniny má Pankrác
Názov projektu:
Cesty KSK 2 (Napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Spišské Vlachy)
Žiadateľ:
Košický samosprávny kraj
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie:
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov


Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy17 - Cesty KSK2 - November2012
KSK 2 - Hincovce - spojka
KSK 2 - Lieskovany - spojka
KSK 2 - Spišské Vlachy - Olšavka
Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV3 - Cesty KSK2 - November2012
KSK 2 - Hincovce - prieťah
KSK 2 - Hincovce - prieťah
KSK 2 - Hincovce - spojka
Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV2 - Cesty KSK2 - November2012
Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV1 - Cesty KSK2 - November2012
Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy5 - Cesty KSK2 - November2012
KSK 2 - Spišská Nová Ves - Mimoúrovňová križovatka
KSK 2 - Spišská Nová Ves - Lieskovany
KSK 2 - Spišská Nová Ves - Lieskovany
Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy2 - Cesty KSK2 - November2012
KSK 2 - Spišská Nová Ves - Mimoúrovňová križovatka
KSK 2 - Spišská Nová Ves - Lieskovany
KSK 2 - Spišské Vlachy - Olšavka
KSK 2 - Lieskovany - spojka

Názov projektu:
Cesty KSK 2 (Napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Spišské Vlachy)

Miesto realizácie projektu:
Košický samosprávny kraj, Okres Spišská Nová Ves, Mesto Spišská Nová Ves, Mesto Spišské Vlachy, obce: Teplička, Odorín, Jamník, Lieskovany, Markušovce, Hincovce, Kolinovce, Olcnava, Oľšavka, Slatvina, Vojkovce, Žehra, Spišský Hrušov, Bystrany

Cieľ projektu:
Zlepšenie dopravnej dostupnosti obcí do pólov rastu, ktorými sú Spišská Nová Ves, Žehra, Spišský Hrušov, Bystrany, Spišské Vlachy, Markušovce prostredníctvom realizácie stavebných úprav ciest II a III. triedy vrátane úprav križovatiek v Spišských Vlachoch a v Spišskej Novej Vsi.

Postup prác:
"Stavenisko pre stavbu ROP KSK 2 bolo odovzdané v mesiaci júl 2011.

V roku 2011 prebehli stavebné práce na stavbách:

 1. Teplička – spojka 0,900 – 5,183 km – rekonštrukcia cesty III/536010
  Stavebné práce prebiehali na Tepličskej ceste, kde bolo vybudované nové autobusové státie, ako aj nové odvodnenie cesty. Na ceste bola vybudovaná mestská úprava pomocou betónových obrubníkov. V roku 2011 bola opravená vozovka v úseku cesty III/536010 Spišská Nová Ves – extravilán po mestskú časť SNV pod Tepličkou. V roku 2012 bude zrealizovaná pokládka novej obrusnej vrstvy v úseku Pod Tepličkou – Teplička z vrstvy emulzného mikrokoberca EMJK.
 2. Spišská Nová Ves – Lieskovany 3,430 – 5,806 km – rekonštrukcia cesty
  V rámci stavebných prác bol opravený úsek cesty III/536005 od železničného priecestia (Markušovské rampy) po odbočku do obce Lieskovany. Napojenie na železničné priecestie bolo kompletne zrekonštruované z dôvodu zlých sklonových pomerov pri výjazde a zjazde z priecestia a to v súčinnosti so Železnicami SR. Celková dĺžka opraveného úseku predstavuje 2 366 m na ploche 16 965 m2. Samotná oprava bola zrealizovaná minimálne z dvoch vrstiev asfaltového betónu.
 3. Lieskovany – Spojka 0,000 – 0,640 km – rekonštrukcia cesty III/536008
  V rámci stavebných prác bol opravený úsek cesty do obce Lieskovany. Pri oprave boli uložené dve vrstvy asfaltového betónu 60 + 40 mm. V rámci stavby bolo zrealizované nové zvislé a vodorovné dopravné značenie. Celkovo bolo opravených 617 m cesty na ploche 3420 m2.
 4. Mimoúrovňová križovatka ciest II/536 a III/536005 – rekonštrukcia ciest
  Vrámci stavebných prác bol opravený úsek mimoúrovňovej križovatky pred mestom Spišská Nová Ves. Jednalo sa o opravu obrusnej vrstvy vozovky pozostávajúcej z pokládky dvoch vrstiev asfaltového betónu. Oprava bola zrealizovaná na dĺžke 862 m a ploche 6804 m2. Úsek cesty bol doplnený o nové zvislé a vodorovné dopravné značenie.
 5. Rekonštrukcia cesty III/536017 Hincovce – spojka 0,000 – 1,916 km
 6. Rekonštrukcia cesty III/536003 Hincovce – prieťah 2,940 – 4,440 km
  Na uvedených stavbách bola opravená cesta vedúca do obce Hincovce z cesty II/536, ako aj prieťah obcou Hincovce. Jednalo sa o opravu obrusnej vrstvy vozovky pozostávajúcej z pokládky dvoch vrstiev asfaltového betónu. Oprava bola zrealizovaná na dĺžke 3 156 m a ploche 17 920 m2. Úsek cesty bol doplnený o nové zvislé a vodorovné dopravné značenie, ako aj krajnice a odvodnenie prostredníctvom rigolov. Pre zvýšenie bezpečnosti boli osadené oceľové zábradlia a zvodidlá.
 7. Rekonštrukcia cesty III/547019 Spišské Vlachy – Oľšavka 1,250 – 2,540 km
  V rámci stavby bol opravený úsek cesty III/547019 od extravilánu mesta Spišské Vlachy do obce Oľšavka. Oprava tohto úseku plynule nadväzuje na už zrealizovanú opravu z predchádzajúcich rokov. Jednalo sa o opravu obrusné vrstvy vozovky pozostávajúcej z pokládky dvoch vrstiev asfaltového betónu. Oprava bola zrealizovaná na dĺžke 1 218 m a ploche 6 325 m2. Úsek cesty bol doplnený o vodorovné dopravné značenie, ako aj krajnice a odvodnenie.
 8. Rekonštrukcia cesty III/547018 Vojkovce – spojka 0,000 – 2,100 km
  Stavebné práce v roku 2011 boli zahájené aj na dvoj – kilometrovej úprave cesty vedúcej do obce Vojkovce. V obci bol v roku 2011 zrealizované nové odvodnenie vrátane mestskej úpravy cesty III/547018 v intraviláne obce Vojkovce. V intraviláne obce bola uložená nová obrusná vrstva vozovky z asfaltového betónu. Na uvedenej ceste boli zrekonštruované cestné priepusty, ktoré boli vybudované ešte okolo roku 1955. Na týchto priepustoch boli vybudované rímsy, čelá a došlo i k ich predĺženiu. Stavebný objekt bude úplne ukončený v roku 2012.
 9. Rekonštrukcia križovatky ciest III/536005 Markušovská cesta a III/536010 Mlynská ulica SNV – kruhová križovatka
  Stavebné práce boli zahájené opravou Mlynskej ulice v meste Spišská Nová Ves, pri ktorej bola odstránená pôvodná obrusná vrstva vozovky o hrúbke 50 mm a táto bola nahradená novou vrstvou z asfaltového betónu z modifikovaného asfaltu. V rámci prác prebehla úprava a rekonštrukcia poklopov a vpustí na vozovke. Samotné stavebné práce na kruhovej križovatke budú prebiehať v roku 2012.

V roku 2012 boli ukončené tieto stavby v rámci ROP KSK 2:

 1. Rekonštrukcia križovatky ciest III/536005 Markušovská cesta a III/536010 Mlynská ulica SNV – kruhová križovatka
  V mieste priesečnej križovatky dvoch ciest tretej tiedy bola vybudovaná okružná križovatka, ktorá zlepší bezpečnosť a plynulosť dopravy v mieste, kde v minulosti dochádzalo k častým dopravným nehodám. V rámci výstavby okružnej križovatky bolo vybudované v mieste pôvodného nové náhradné parkovisko ako aj nový systém komunikácií pre peších vrátane cyklochodníkov, ktorých trasu plánuje mesto Spišská Nová Ves v budúcnosti predĺžiť. V rámci výstavby okružnej križovatky boli preložené vedenia spoločností SPP a VSD. Ďalej bola zabezpečená ochrana podzemných diaľkových vedení na dĺžke 200 m a výstavba doplnenia odvodnenia pre okružnú križovatku. Celková plocha úpravy križovatky je na ploche 2 436 m2. V rámci tohto stavebného objektu bol opravený i povrch Mlynskej ulice a to na ploche 7 671 m2.

  Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV1 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV2 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV3 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV4 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV5 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV7 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV8 - Cesty KSK2 - November2012
  Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV9 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV10 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV12 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV13 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV14 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV15 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV18 - Cesty KSK2 - November2012
  Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV19 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV21 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV22 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV23 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV24 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV25 - Cesty KSK2 - November2012Rekonštrukcia križovatky ciest III536005 Markušovská cesta a III536010 Mlynská ulica SNV26 - Cesty KSK2 - November2012

 2. Olcnava spojka – zvodidlá 1,275 – 1,757 km
  V rámci stavebného objektu bolo pre zvýšenie bezpečnosti osadených 250 m oceľových zvodidiel.
 3. Rekonštrukcia cesty II/536 Spišské Vlachy – Bystrany 0,280 – 3,240 km
  V rámci stavebného objektu bolo v obci Bystrany pri ceste II/536 vybudované nové odvodnenie vozovky cesty. Boli vybudované tri autobusové zastávky s novou konštrukciou vozovky v mieste pôvodných autobusových zastávok so štrkovou konštrukciou. V intraviláne obce Bystrany boli pre zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy osadené dva merače rýchlosti. Jestvujúci asfaltový kryt bol ošetrený jednou vrstvou emulzného mikrokoberca, pričom v rámci stavby bola cesta II/536 vyznačená vodorovným dopravným značením s úpravou zvislého dopravného značenia. Poškodená mestská úprava cesty II/536 v intraviláne obce z betónových obrubníkov bola opravená novými obrubníkmi. Celková plocha asfaltovej úpravy bola zrealizovaná na ploche 12 096 m2.
 4. Stavebné úpravy križovatky a ciest II/536 a III/547020 Spišské Vlachy – kruhová križovatka
  Konštrukcia vozovky viacerých ciest, ktoré boli zrealizované v rámci týchto stavieb, bola zrealizovaná ešte okolo roku 1970 a pozostávala len z jednej vrstvy penetračného makadamu. Jednalo sa hlavne o úseky ciest, ktoré sú tzv. spojky, t.j. spojnice obcí na cesty II. či III. tried. Zrealizovaním nových asfaltových úprav sa zvýši dostupnosť a bezpečnosť cestnej dopravy. V mieste viacerých napojení ciest tretej triedy a miestnych komunikácií na cestu II/536 bola na Mariánskom námestí v meste Spišské Vlachy vybudovaná okružná križovatka elipsovitého pôdorysu. Dominantou okružnej križovatky je mariánske súsošie, ktoré sa nachádza v strede prstenca okružnej križovatky. V rámci stavebných prác boli vybudované i dláždené chodníky pre peších, ostrovčeky, prechody pre chodcov a úpravy ciest, ktoré sa napájali na novú okružnú križovatku. Plocha vozovky okružnej križovatky je 3 025 m2. V rámci stavebného objektu bola zrealizovaná oprava krytu Železničnej ulice na ploche 10 466 m2.

  Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy2 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy3 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy4 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy5 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy6 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy7 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy8 - Cesty KSK2 - November2012
  Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy9 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy11 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy14 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy15 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy16 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy17 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy18 - Cesty KSK2 - November2012
  Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy19 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy20 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy22 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy23 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy24 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy25 - Cesty KSK2 - November2012Stavebné úpravy križovatky a ciest II536 a III547020 Spišské Vlachy26 - Cesty KSK2 - November2012


Celkovo sa v rámci týchto stavebných prác v okrese Spišská Nová Ves obnovilo 18,096 km ciest a boli vybudované dve kruhové križovatky v meste Spišská Nová Ves a Spišské Vlachy.
Rozpočtový náklad stavby: 2,6 mil. Eur s DPH"

Zhotoviteľ prác:
Strabag s.r.o.
Mlynské nivy 61/A
BratislavaRiaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Vedúci strediska: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Vedúci strediska: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: sekretariat@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x