II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
12. máj 2021, meniny má Pankrác

Hlavné činnosti SC KSK

 • Správa ciest, letná údržba a opravy ciest II. a III. triedy.
 • Stavebná údržba a opravy mostov a priepustov na cestách II. a III. triedy.
 • Zimná údržba ciest II. a III. triedy vo vlastníctve KSK.
 • Zabezpečuje nielen vybavenie ciest a ich súčastí, ale aj ich efektívne využívanie pre služby užívateľov ciest.
 • Na základe zmluvy o diele a jej následných dodatkov so Slovenskou správou ciest vykonáva údržbu ciest I. triedy, mostov a ostatných objektov a súčastí na cestách I.triedy v Košickom samosprávnom kraji. Údržbu ciest I. triedy vykonáva na 265,5 km ciest.
 • Posudzuje trasy nadmernej a nadrozmernej prepravy na cestnej sieti.
 • Posudzuje zámery iných investorov vo vzťahu k cestnej sieti.
 • Technická evidencia ciest a ich súčasti, úlohy rozvoja ciest, úlohy dopravného plánovania, úlohy bezpečnosti cestnej dopravy a úlohy environmentálnej problematiky cestného hospodárstva.
 • Vykonáva dopravné prieskumy, diagnostiku vozoviek a mostov a systém hospodárenia s vozovkami a mostami.
 • Zabezpečuje technický rozvoj, informačný servis spravodajstva pre užívateľov ciest a orgány štátnej správy a samosprávy.
     

Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) v zmysle zriaďovacej listiny začala svoju činnosť dňa 1.1.2004 ako rozpočtová organizácia.

S účinnosťou od 1. januára 2011 došlo k zmene spôsobu financovania a právnej formy SC KSK z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu.

SC KSK tvorí riaditeľstvo, 5 stredísk a 13 optimálne dislokovaných cestmajsterstiev. V zimnom období sa pracoviská Dobšiná, Štítnik a Margecany využívaju ako vysunuté pracoviská pre zimnú údržbu.

Systém manažérstva kvality

SC KSK má od roku 2008 úspešne zavedený systém manažérstva kvality v nasledovných procesoch:

 • Zabezpečenie správy, údržby ciest a ich súčastí vrátane inžinierskych činností.
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Základné strategické zámery v uvedenej oblasti vedenie organizácie deklarovalo v zásadách záväzných pre všetkých zamestnancov, ktoré sú zverejnené v Politike kvality.

Udržiavanie a zlepšovanie zavedeného manažérskeho systému podlieha priebežnej kontrole v rámci organizácie a taktiež pravidelnému dohľadu zo strany certifikačnej organizácie SGS s.r.o.. Dôkazom toho, že organizácia SC KSK má úspešne zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality je získanie, ako aj obhájenie Certifikátu systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy EN ISO 9001:2015.

Vrcholový manažment SC KSK v schéme KONTEXT organizácie určil externé a interné záležitosti, ktoré sú relevantné pre jej účel a strategické smerovanie a ktoré vplývajú na jej schopnosť dosiahnuť zamýšľaný výsledok vlastného integrovaného manažérskeho systému kvality.Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Vedúci strediska: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Vedúci strediska: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: sekretariat@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x