II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
12. máj 2021, meniny má Pankrác

Realizácia stavieb v rámci Regionálneho operačného programu 5.1

V rámci programového obdobia 2007 – 2013 má Slovenská republika možnosť využívať finančné prostriedky z fondov Európskej únie v rámci Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013. Pre oblasť dopravnej infraštruktúry ciest II. a III. triedy je relevantný Regionálny operačný program Prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

V Košickom kraji prebehli v období rokov 2010 a 2011 stavebné práce na rekonštrukcii ciest v týchto okresoch:
1. V okrese Košice – okolie, kde bol rekonštruovaný úseky cesty II/548 Šemša – Hodkovce – Nováčany, Nováčany - Rudník, Jasov, prieťah, Medzev – Štós, Štósky kopec – Smolník. Na úseku cesty II/549 je to úsek cesty Smolnícka Huta – Smolník. V intraviláne obce Ploské – okružná križovatka. Opravy krytov ďalej prebeli na ceste č. III/050201, III/068009. Súčasne v týchto úsekoch ciest prebehla i rekonštrukcia mostných objektov. Celkovo sa v rámci týchto stavebných prác v okrese Košice – okolie obnovilo 17,248 km ciest a štyri mostné objekty.
2. V okrese Trebišov prebehli stavebné práce v úsekoch ciest II/ 552 Nižný Žipov – Stanča, II/552 Zemplínsky Klečenov – križovatka I/79, III/552046 – Stanča - križovatka s III/552017, III/552046 Zemplínsky Klečenov – Zemplínska Nová Ves, III/552017 Zemplínska Nová Ves – spojka. Súbežne v týchto úsekoch ciest prebieha rekonštrukcia dvoch mostných objektov a to v Nižnom Žipove a v Stanči. Celkovo sa v rámci týchto stavebných prác v okrese Trebišov obnovilo 10,340 km ciest a dva mosty.
3. V okrese Michalovce prebehli stavebné práce v úsekoch ciest III/552032 Križovatka s cestou III/050243 – Kristy, III/552032-013 Kristy – Porostov – Ostrov – Sobrance, III/050222 Michalovce – Zbudza – Staré, III/050232 Trnava pri Laborci spojka. Paralelne v týchto úsekoch ciest prebehla rekonštrukcia mostného objektu pri Komárovciach. Celkovo sa v rámci týchto stavebných prác v okrese Michalovce obnovilo 14 km ciest, jeden mostný objekt bola vybudovaná kruhová križovatka v meste Michalovce.
4. V okrese Spišská Nová Ves sa realizovali stavebné práce na týchto cestách: Teplička spojka 0,900 – 5,183 km – rekonštrukcia cesty III/536010, Spišská Nová Ves – Lieskovany 3,430 – 5,806 km – rekonštrukcia cesty III/536005, Lieskovany – Spojka 0,000 – 0,640 km – rekonštrukcia cesty III/536008, Mimoúrovňová križovatka ciest II/536 a III/536005 – rekonštrukcia ciest, rekonštrukcia križovatky ciest III/536005 Markušovská cesta a III/536010 Mlynská ulica SNV, Stavebné úpravy križovatky a ciest II/536 a III/547020 Spišské Vlachy, rekonštrukcia cesty III/536017 Hincovce spojka 0,000 – 1,916 km, rekonštrukcia cesty III/536003 Hincovce prieťah 2,940 – 4,440 km, Olcnava spojka – zvodidlá 1,275 – 1,757 km, rekonštrukcia cesty II/536 Spišské Vlachy – Bystrany 0,280 – 3,240 km, rekonštrukcia cesty III/547019 Spišské Vlachy – Olšavka 1,250 – 2,540 km, rekonštrukcia cesty III/547018 Vojkovce – spojka 0,000 – 2,100 km. Celkovo sa v rámci týchto stavebných prác v okrese Spišská Nová Ves obnovilo 18,096 km ciest a boli vybudované dve kruhové križovatky v meste Spišská Nová Ves a Spišské Vlachy.


5. V okrese Rožňava boli od septembra 2011 zrealizované stavebné práce Gemerská Poloma – Súľová – hranica okresu RV/SNV, Hranica okresu RV/SNV – Hnilec, Hnilec prieťah pokračovanie. V rámci tejto stavby bol zrealizovaný nový živičný kryt na ceste II/533 v dĺžke 19,322 km. Stavba ďalej riešila doplnenie oceľových zvodidiel, sanáciu zosuvu svahu cesty II/533 v intraviláne obce Hnilec ako aj výstavbu horského priepustu.

V rámci všetkých týchto investičných akcií bola zrealizovaná rekonštrukcia živičného krytu vozovky s jej vyrovnaním. V tejto súvislosti prebehla rekonštrukcia odvodnenia, t.j. vybudovanie, resp. prečistenie dláždených priekop, prečistenie a oprava priepustov i mostov.

Do programového obdobia 2007 – 2013 boli Správou ciest KSK zaradené ďalšie úseky ciest, ktoré spĺňali požiadavku operačného programu. Navrhnuté boli úseky ciest v jednotlivých okresoch Košického samosprávneho kraja, ktoré vykazujú potrebu súvislej obnovy vozovky. Dĺžka obnovy navrhnutých úsekov predstavuje 144,752 km s predpokladaným finančným nákladom 21,8 mil. EUR s DPH (656 746 800 SK).

Zoznam úsekov ciest zahrnutých do obnovy v rámci regionálneho operačného programu financovaného EÚ odsúhlasených zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja je verejne prístupný na internetovej stránke VÚC.

Aktuality

Europrojekty

Povodňové stavby

Akcie na cestách KSK

Počasie Košický kraj

DobréPočasie.sk, iMeteo.sk

Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Vedúci strediska: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Vedúci strediska: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: sekretariat@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x