II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
12. máj 2021, meniny má Pankrác

Legislatíva

Najdôležitejšie všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sa riadi činnosť SC KSK.

 • Zákon č. 135/1961 Zb.
  o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 35/1984 Zb.,
  ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Zákon č. 523/2004 Z.z.
  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 446/2001 Z. z.
  o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 66/2009 Z. z.
  o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 40/1964 Zb.
  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb.
  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 311/2001 Z. z.
  Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 552/2003 Z. z.
  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 553/2003 Z. z.
  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 343/2015 Z. z.
  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č.18/1996 Z.z.
  o cenách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 8/2009 Z.z.
  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 725/2004 Z.z.
  o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.222/2004 Z.z.
  o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisovRiaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Vedúci strediska: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Vedúci strediska: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: sekretariat@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x