II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
12. máj 2021, meniny má Pankrác

Podpora zamestnanosti v košickom regióne

Šanca nezamestnaným pomohla cestárom

Dňom 1.5.2013 zamestnala Správa ciest Košického samosprávneho kraja 28 uchádzačov o zamestnanie, evidovaných na príslušných úradoch práce na území Košického samosprávneho kraja.

Povodne v máji a v júni r. 2010 na území Košického samosprávneho kraja zanechali veľké škody. Správa ciest sa projektom realizovaným v zmysle § 50 j Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení snaží predovšetkým zmierniť následky udalostí z roku 2010, ako aj predchádzať vzniku ďalších škôd.

Projekt, ktorého primárnym cieľom je realizácia opatrení na ochranu pred povodňami, realizovala Správa ciest KSK v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach v roku 2013 už tretíkrát, keďže sa jeho implementácia v rokoch 2011 a 2012 osvedčila.

Pracovné miesta boli vytvorené na všetkých cestmajsterstvách u zamestnávateľa (Čaňa, Hincovce, Kráľovský Chlmec, Michalovce, Mníšek nad Hnilcom, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Sečovce, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Veľké Kapušany) v období od 1.5.2013 do 31.10.2013. Pomocní cestní robotníci vykonávali tieto činnosti:

Národný projekt Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK- 2II/547 - Kolinovce - Čistenie a oprava dláždenej priekopy1 - September 2012II/547 - Kolinovce - Čistenie a oprava dláždenej priekopy2 - September 2012II/547 - Kolinovce - Čistenie a oprava dláždenej priekopy3 - September 2012III/54716 - Kolinovce - Kaľava - Čistenie priepustu1 - Jún 2012III/54716 - Kolinovce - Kaľava - Čistenie priepustu2 - Jún 2012III/54716 - Kolinovce - Kaľava - Čistenie priepustu3 - Jún 2012III/54716 - Kolinovce - Kaľava - Čistenie priepustu4 - Jún 2012II/547 - Veľký Folkmar - Čistenie priepustu1 - Máj 2012II/547 - Veľký Folkmar - Čistenie priepustu2 - Máj 2012II/547 - Veľký Folkmar - Čistenie priepustu3 - Máj 2012III/54719 - Spišské Vlachy - Čistenie priepustu1 - Máj 2012III/54720 - Spišské Vlachy - Čistenie vpuste1 - Máj 2012III/54720 - Spišské Vlachy - Čistenie vpuste2 - Máj 2012III/54720 - Spišské Vlachy - Čistenie vpuste3 - Máj 2012III/54720 - Spišské Vlachy - Čistenie vpuste4 - Máj 2012III/536014 - Dobšinský kopec - Hrabušice - Práce na odvodnení cesty1 - Jún 2012III/536014 - Dobšinský kopec - Hrabušice - Práce na odvodnení cesty2 - Jún 2012III/54715 - Krompachy - Čistenie priepustu1 - Jún 2012III/54715 - Krompachy - Čistenie priepustu2 - Jún 2012III/54715 - Krompachy - Čistenie priepustu3 - Jún 2012III/018165 - Iliašovce - Oprava a čistenie dlaždenej priekopy1 - Máj 2012III/018165 - Iliašovce - Oprava a čistenie dlaždenej priekopy2 - Máj 2012III/018165 - Iliašovce - Oprava a čistenie dlaždenej priekopy2 - Máj 2012III/53605 - Poráč - Čistenie priepustov1 - Apríl 2012III/53605 - Poráč - Čistenie priepustov2 - Apríl 2012
 • Čistenie a oprava uličných vpustí spolu s čistením a výmenou bahenných košov vrátane čistenia prívodov do kanalizácií – je potrebné pre zabezpečenie lepšieho odtoku vody do kanalizácie v prieťahoch ciest vedúcich cez mestá a obce.
 • Priekopy – zriadenie, čistenie, hĺbenie – ručné zriadenie, čistenie a hĺbenie priekop na úsekoch ciest, kde strojné zabezpečenie nie je povolené alebo nie je prístup.
 • Dláždené priekopy – čistenie a oprava – ručné čistenie dláždených priekop od nánosov a ich oprava.
 • Rigoly – strojné, resp. ručné čistenie a prehlbovanie rigolov od nánosov a zostatkov posypových materiálov najmä v extravilánoch ciest.
 • Ručné kosenie priekop – zabezpečenie likvidácie trávy ručným kosením z priekop, aby sa zabezpečil plynulý prietok vody.
 • Zber nečistôt z cestného telesa – zber odpadu nachádzajúci sa vedľa ciest a priekop brániaci plynulému prietoku vody, odvoz na likvidáciu.
 • Krovie – likvidácia z priekop – vysekávanie a likvidácia krovia, odstraňovanie náletových kríkov a nečistôt, ktoré bránia plynulému odtoku vody v priekope, v rigole, alebo pod mostami.
 • Priepusty – čistenie – ručné odstránenie nánosov, závalov v priepustoch, prečistenie prúdom vody.
 • Čistenie hornej stavby mosta – ručné čistenie odvodňovacích rigolov a otvorov.
 • Čistenie územia pod mostom – ručné čistenie územia pod mostom od zachytených splavenín a odpadov, prípadná likvidácia krovia výrubom.
 • Stavebná údržba priepustov – oprava murovaných častí priepustov – čelá, rímsy, klenby, murované zábradlia a iné.

So zamestnancami, ktorí pracovali na projekte v roku 2011, prejavila Správa ciest KSK záujem spolupracovať aj naďalej. Štyrom zamestnancom, ktorí sa počas projektu osvedčili, bola v roku 2011 ponúknutá práca v pracovnom pomere na pozícii vodič cestného motorového vozidla a v roku 2012 sme opätovne ponúkli možnosť pracovať trom zamestnancom (1x – automechanik, 2x - vodič cestného motorového vozidla).

Národný projekt, v rámci ktorého sa poskytuje zamestnávateľovi príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie, sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.

Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Vedúci strediska: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Vedúci strediska: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: sekretariat@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x